اطلاعيه نحوه جبران كسري نمره آزمون ورود به حرفه مهندسان – اسفند1387

iransaze.com -> نظام مهندسی

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: دوشنبه 4 آبان 1388 - 21:37    عنوان:  اطلاعيه نحوه جبران كسري نمره آزمون ورود به حرفه مهندسان – اس

اطلاعيه نحوه جبران كسري نمره آزمون ورود به حرفه مهندسان – اسفند1387پيرو مكاتبات، مراجعات و پيگيريهاي برخي از داوطلبين آزمون اسفند87 و درخواست سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان مبني بر چگونگي جبران كسري نمره آزمون اسفند87، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند نحوه جبران كسري نمره كماكان براساس بخشنامه شماره 54939/420 مورخ 4/12/86 بوده و ملاك عمل مي‌باشد. بنابراين داوطلبين محترم مي‌توانند با مراجعه به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان و براساس بخشنامه يادشده اقدام نمايند.

دستورالعمل جبران كسري نمرات شركت‌كنندگان آزمون اسفندماه 87

1- شركت‌كنندگان رشته‌هاي عمران(نظارت)، مكانيك، برق، ترافيك، نقشه‌برداري و شهرسازي كه نمره آنها در آزمون مذكور حداكثر 3 نمره كمتر از حدنصاب اعلام شده باشد، بازاء هر يك نمره كسري درصورت شركت در يك دوره آموزشي از دوره‌هاي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه89(تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون اسفند 87 محسوب مي‌شوند.

2- براي مهندسان رشته عمران( محاسبات) كه نمره آنها در آزمون مذكور حداكثر تا سه نمره كمتر از حدنصاب اعلام شده باشد، مطابق بخشنامه شماره 32448/420 مورخ 31/6/88 اقدام گردد.

3- شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري بخش تستي عمومي كه نمره آنها در آزمون مذكور حداكثر 5 نمره از حدنصاب قبولي فاصله دارد به شرح زير مي‌توانند كسر نمره خود را جبران نمايند:

متقاضياني كه نمره آنها 49 يا 48 مي‌باشد در صورت شركت در يك دورة آموزشي، متقاضياني كه نمره آنها 47 يا 46 مي‌باشد در صورت شركت در دو دوره آموزشي و متقاضياني كه نمره آنها 45 مي‌باشد در صورت شركت در سه دوره آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه89(تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون تستي عمومي اسفندماه 87 محسوب مي‌شوند.

4- شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري بخش تستي عمومي كه نمره آنها در بازة 40 تا 44 و مجموع نمرات تستي عمومي و تستي تخصصي ايشان حداقل 100 باشد در صورت شركت در سه دورة آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه89 (تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون تستي عمومي اسفند 87 محسوب مي‌شوند.

5- شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري بخش تستي تخصصي كه نمره آنها 49 يا 48 مي‌باشد در صورت شركت در يك دورة آموزشي و متقاضياني كه نمره آنها 47 مي‌باشد در صورت شركت در دو دوره آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه 89 (تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون تستي تخصصي اسفند87 محسوب مي‌شوند.

6- شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري بخش ترسيمي كه نمره آنها 18 مي‌باشد در صورت شركت در دوره آموزشي جزئيات و عناصر معماري و متقاضياني كه نمره آنها در بازة 15 تا 18 مي‌باشد در صورت شركت در دو دوره آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار كه يكي از دوره‌ها الزاماً دوره آموزشي جزئيات و عناصر معماري مي‌باشد و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه89 (تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون ترسيمي اسفند87 محسوب مي‌شوند.

7- شركت‌كنندگان آزمون اسفندماه87 رشته معماري كه با توجه به اين دستورالعمل كسري نمرة بخش يا بخشهايي از آزمون خود را جبران مي‌نمايند، قبول آن بخش(بخشها) محسوب مي‌شوند و لازم است جهت اخذ پروانه اشتغال بكار صلاحيت طراحي يا نظارت (يا هر دو صلاحيت)، قبولي در ساير بخشها را مطابق با بند 2 دستورالعمل اعلام نتايج آزمون اسفندماه87 به شماره 10291/420 مورخ 23/3/88 كسب نموده باشند. ضمناً لازم است بررسي در خصوص احراز شرط تكميل سنوات لازم مطابق با دستورالعمل شماره 10291/420 مورخ 23/3/88، توسط آن سازمان انجام پذيرد.

8- ليست اسامي شركت‌كنندگان آزمون اسفندماه 87 كه از تسهيلات اين دستورالعمل برخوردار شده و پروانه اشتغال بكار دريافت مي‌نمايند لازم است با ذكر مشخصات نام و نام‌خانوادگي، شماره شناسنامه، شماره عضويت نظام مهندسي و رشته اين افراد، هر سه ماه يك‌بار توسط آن سازمان به اين دفتر ارسال گردد.

9- در صورتي كه شركت‌كننده آزمون اسفند87 رشته معماري، متقاضي جبران كسر نمره در بيش از يك بخش از آزمون اسفندماه 87 باشد، لازم است دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران هر بخش متمايز از دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران كسر نمره بخش ديگر باشد.

10- در صورتي كه شركت‌كننده آزمون اسفند87 رشته معماري، كسر نمره خود در بخش يا بخشهايي از آزمون آذر84 يا شهريور86 مطابق با دستورالعمل‌هاي شمارة 56436/420 مورخ 16/12/85 و شمارة 54939/420 مورخ 4/12/86 جبران نموده باشد و متقاضي جبران كسر نمره بخش يا بخشهايي از آزمون 87 مطابق با اين دستورالعمل نيز باشد لازم است دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران كسري نمره آزمون شهريور86 متمايز از دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران كسري نمره آزمون اسفند87 باشد.

11- اين دستورالعمل، صرفاً شامل شركت‌كنندگان آزمون اسفندماه87 بوده و شركت‌كنندگان ساير آزمونها مشمول آن نمي‌باشند.

12- صرفاً متقاضياني كه مطابق با راهنماي ثبت‌نام آزمون اسفند 87 سنوات آنها تا پايان شهريور ماه88 تكميل گرديده است مي‌توانند از تسهيلات اين دستورالعمل استفاده نمايند.

دفتر امور مقررات ملي ساختمان


منبع: http://www.maskan-sakhteman.ir/Content/?CID=296

نویسنده: hageali57 پستتاریخ: شنبه 9 آبان 1388 - 13:38    عنوان:  

ايا کسي درمورد نحوه مصاحبه ومدارک موردنياز آزمون محاسبات اطلاعي داردلطفا راهنمائي نمائيدiransaze.com -> نظام مهندسی

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند

صفحه 1 از 1
x